osi-fixes ... by Shidhunhttp://www.uo-pixel.de/grafiken/Shidhun_fix.jpg